Študentské pôžičky

Študentské pôžičky

Jednou z možností krytia nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom je získanie pôžičky. Pôžičku môže študent získať buď z Fondu na podporu vzdelávania alebo od niektorej z bánk.

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v AR 2014/2015 je stanovený do 31. októbra 2014.

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV

Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2014/2015.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
 • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt

Výška pôžičky:

 • Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 EUR.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 2 500 EUR.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 5 000 EUR.

Úroková sadzba:

 • Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2014/2015 je stanovená na 3,19% p.a..

Splatnosť pôžičky:

 • Minimálna lehota splatnosti pôžičky je stanovená na 5 rokov.
 • Maximálna lehota splatnosti pôžičky je stanovené na 10 rokov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Fondu na podporu vzdelávania: www.fnpv.sk


SBERBANK

Úver pre vysokoškolákov od SBERBANK

 •  zvýhodnená úroková sadzba
 • žiadateľ o úver nemusí byť klientom banky
 • výška úveru 1000 EUR až 5000 EUR, z toho v jednom akademickom roku až 1000 EUR
 • doba splatnosti úveru minimálne 12 mesiacov a maximálne až dvojnásobok doby štúdia, maximálne však 10 rokov
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • bez poplatku za vedenie úverového účtu
 • možnosť predčasného splatenia úveru
 • možnosť mimoriadnych splátok
 • bezplatné poradenstvo
 • o úver môžu požiadať študenti v každom ročníku od prvý až po posledný

Podmienky:

 • vek od 18 do 30 rokov
 • predloženie potvrdenia o štúdiu na vysokej škole
 • predloženie potvrdenia o príjme (Ak študent sám príjmy nedosahuje a nedokladuje, tak do úverového vzťahu musí pristúpiť vždy spoludlžník s pravidelným príjmom (rodič resp. tretia osoba)
 • predloženie výpisov z účtu resp. výplatných pások za posledné 3 mesiace.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke SBERBANK: www.sberbank.sk


VÚB BANKA

Flexipôžička pre vysokoškolákov od VÚB

Flexipôžička až do výšky:

 • 5000 EUR
 • 10 000 EUR (študenti SEVS)
 • 25 000 EUR (študenti MBA štúdia)
 • splácanie úveru je možné rozložiť na 72 mesiacov
 • prvú splátku úveru je možné si odložiť o 3 mesiace
 • úver bude úročený výhodnou úrokovou sadzbou 7,90 % p.a.

Zabezpečenie:

 • ak si študentom diaľkového štúdia, bude potrebné, aby si zdokladoval svoj príjem
 • ak si študentom denného štúdia, nie je potrebné zdokladovať tvoj príjem, vo vybraných prípadoch sa môže požadovať  zdokladovanie príjmu tvojho rodiča alebo súrodenca

Máš výborné študijné výsledky? Rozširuješ si vedomosti v rámci ŠVOČ? Zúčastnil si sa na študijnom pobyte v zahraničí? Venuješ svoj voľný čas dobrovoľníckej činnosti? Oceňujeme tvoju snahu, a preto ti Flexipôžičku pre študentov poskytneme so zvýhodnenými podmienkami.

Zvýhodnené podmienky pre aktívnych študentov:

 • 50 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru
 • úroková sadzba znížená o 1 % p.a. na celú dobu splatnosti úveru

Za akých podmienok máš nárok na zvýhodnenie?

 1. Ak si ostatný semester svojho štúdia ukončil s priemerom študijných výsledkov do 1,50* (vrátane).
 2. Ak si sa v poslednom roku zúčastnil alebo sa aktuálne zúčastňuješ na vedeckom grante/projekte, študentskej vedeckej a odbornej činnosti, alebo si absolvoval študijný pobyt na univerzite v zahraničí.
 3. Ak vykonávaš dobrovoľnícku činnosť v trvaní min. 6 mesiacov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke VÚB: www.vub.sk

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Ing. Magdaléna Veselá
Študijná referentka
tel.: +421 34 696 52 22
email: m.vesela@sevs.sk